1. Splošno - Področje uporabe
1.1. Ti pogoji veljajo za vse sedanje in prihodnje poslovne odnose med podjetjem e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH (e-shelf-labels) in pogodbenim partnerjem v zvezi z dobavo izdelkov (blago) in opravljanjem del (storitve).
1.2. Pogodbeni partner v smislu teh splošnih pogojev je vsaka fizična ali pravna oseba ali družba, ki ob sklenitvi te pogodbe opravlja gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost.
1.3. Različni, nasprotujoči ali dodatni splošni pogoji pogodbenega partnerja ne postanejo del pogodbe, tudi če so znani, razen če je njihova veljavnost izrecno pisno dogovorjena.

2. Sklenitev pogodbe in pisna oblika
2.1. Predmet pogodbe je izključno prodano blago z lastnostmi in značilnostmi ter predvideno uporabo v skladu s posebnim pisnim dogovorom ali opisom, priloženim blagu. Druge ali obsežnejše lastnosti in/ali dodaten namen, se štejejo za dogovorjene le, če jih podjetje e-shelf-labels izrecno pisno potrdi.
2.2. Ponudbe podjetja e-shelf-labels se lahko spremenijo. V okviru razumnega si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb ter spremembe oblike, barve in/ali teže. Risbe, ilustracije, mere, teže in drugi podatki o storilnosti so zavezujoči le, če je to izrecno pisno dogovorjeno.
2.3. Z naročilom pogodbeni partner zavezujoče izjavi, da želi kupiti naročeno blago ali naročiti storitev. Podjetje e-shelf-labels ima pravico sprejeti pogodbeno ponudbo v štirih tednih od prejema naročila.
2.4. Potrditev in izjava o sprejetju s strani podjetja e-shelf-labels se poda pisno ali po teleksu (faks, e-pošta). Enako velja za dopolnitve, pomožne sporazume ali spremembe. Storitev, ki jo je potrebno opraviti, je podrobno opisana v potrditvenem pismu. Izjava o sprejemu s strani podjetja e-shelf-labels je lahko podana tudi z dostavo blaga ali izvedbo storitve pogodbenemu partnerju.
2.5. Sklenitev pogodbe je pogojena s pravilno in pravočasno dostavo s strani dobaviteljev podjetja e-shelf-labels. To velja le v primeru, da podjetje e-shelf-labels ni odgovorno za neuspelo dostavo, zlasti v primeru sklenitve ustreznega kritnega posla z dobaviteljem e-shelf-labels. Pogodbenega partnerja takoj obvestimo o nerazpoložljivosti blaga ali storitve. Nadomestilo se takoj povrne.

3. Cene in dodatni stroški
3.1. Cene so navedene v evrih in veljajo v Zvezni republiki Nemčiji skupaj z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost.
3.2. Podjetje e-shelf-labels je vezano na ponujeno nakupno ceno 30 dni, če ni drugače določeno. Pri tem je odločilna potrditev ali datum potrditve.
3.3. Cene so navedene za izdelke in, če ni izrecno določeno drugače, ne vključujejo stroškov pakiranja, prevoza, poštnine, zavarovanja in namestitve.

4. Plačilni pogoji
4.1. V primeru nesmiselnih, nezadostnih ali negativnih informacij (o tem presoja podjetje e-shelf-labels), velja predplačilo. V nasprotnem primeru in če ni drugače dogovorjeno, 10 dni neto brez odbitkov od datuma izdaje računa. Ob naročila iz tujine in/ali dostavo v tujino velja predplačilo.
4.2. Podjetje e-shelf-labels lahko prekliče dogovorjene plačilne pogoje z odlogom, če izve za okoliščine, ki lahko ogrozijo uveljavljanje zahtevkov. V drugih pogledih veljajo zakonske določbe. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico, da zavrne določene vrste plačil.
4.3. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico, da dogovorjeno storitev zaračuna po pošti ali elektronsko po e-pošti.
4.4. Pogodbeni partner ima pravico do pobota le, če smo njegove nasprotne zahtevke zakonito ugotovili ali priznali. Pogodbeni partner lahko uveljavlja pravico do zadržanja le, če njegov nasprotni zahtevek temelji na istem pogodbenem razmerju.

5. Odpoved in posledični stroški

.

5.1. Odpoved s strani pogodbenega partnerja je nujno povezana s posledičnimi stroški. Preklic naročila je potrebno izvesti v pisni obliki (npr. s pismom, po faksu ali e-pošti). V primeru preklica naročila se kupcu zaračunajo stroški, ki so nastali do preklica.
5.2. V primeru preklica proizvodnje po meri (npr. posameznega nosilca etikete, obloge etikete ali etikete) so nastali stroški za pripravo, načrtovanje in sprostitev proizvodnje. Po pisni odobritvi proizvodnje ali odobritvi s strani pogodbenega partnerja je potrebno v primeru načrtovane odpovedi v celoti plačati navedeni znesek na računu, saj potem proizvodnje ni več mogoče prekiniti.
5.3. V primeru odpovedi nakupa blaga se krijejo sorazmerni izpad dobička in stroški vračila dobavitelju/proizvajalcu; če je blago tako posebno, da vračilo proizvajalcu ni mogoče, krije kupec 100 % zneska računa. Pogodbeni partner od podjetja e-shelf-labels prejme račun za stroške odpovedi, ki ga mora poravnati v 10 dneh po prejemu računa.

6. Dobava in izvedba
6.1. Dogovor o datumih in rokih dobave ali datumih in rokih izvedbe se sklene le z izrecno pisno ali teleksno potrditvijo datuma s strani podjetja e-shelf-labels. Takšen dogovor ne vključuje določitve posla za dobavo do določenega datuma.
6.2. Če pogodbeni partner izbere pravico do odstopa od pogodbe zaradi zamude s strani podjetja e-shelf-labels, ni upravičen do dodatnega nadomestila. V drugih pogledih veljajo zakonske določbe.
6.3. Podjetje e-shelf-labels ima pravico do delnih dobav, če je to za pogodbenega partnerja smiselno.

7. Prenos tveganja

7.1. Tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga preide na pogodbenega partnerja z izročitvijo blaga, v primeru prodaje z dostavo pa z izročitvijo blaga špediterju, prevozniku ali osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo pošiljke. Predaja se šteje za enakovredno, če je pogodbeni partner ni sprejel.
7.2. Pogodbeni partner nosi stroške in tveganje za izdelke, ki so bili poslani v predelavo ali kot vzorce. Zavarovanje teh izdelkov je stvar pogodbenega partnerja, ki ga mora zagotoviti na lastne stroške.

8. Pridržanje lastništva

8.1. Podjetje e-shelf-labels obdrži lastništvo nad blagom do popolne poravnave vseh zahtevkov, ki izhajajo iz tekočega poslovnega razmerja s pogodbenim partnerjem.
8.2. Pogodbeni partner je dolžan z blagom ravnati skrbno. Če so potrebna vzdrževalna in kontrolna dela, jih pogodbeni partner redno izvaja na lastne stroške.
8.3. Pogodbeni partner je dolžan nemudoma obvestiti podjetje e-shelf-labels o vsakem dostopu tretjih oseb do blaga, na primer v primeru zasega, ter o vsaki poškodbi ali uničenju blaga. Pogodbeni partner mora podjetje e-shelf-labels nemudoma obvestiti o vsaki spremembi lastništva blaga in o spremembi sedeža podjetja.
8.4. Podjetje e-shelf-labels ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo blaga, če pogodbeni partner ravna v nasprotju s pogodbo, zlasti v primeru zamude pri plačilu ali v kršitve obveznosti iz 2. in 3. člena te določbe.
8.5. Pogodbeni partner je upravičen do nadaljnje prodaje blaga v okviru rednega poslovanja, če ne zamuja s plačilom. Zastave in prenosi lastništva v zavarovanje niso dovoljeni. Pogodbeni partner že zdaj podjetju e-shelf-labels pripisuje vse zahtevke v višini zneska računa, ki mu pripadajo v primeru nadaljnje prodaje tretji osebi. Podjetje e-shelf-labels sprejme odstop. Po odstopu je pogodbeni partner pooblaščen za izterjavo zahtevka. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico, da samo izterja zahtevek takoj, ko pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih plačilnih obveznosti in zamuja s plačilom.
8.6. Obdelava blaga s strani pogodbenega partnerja se vedno izvaja v imenu in po naročilu podjetja e-shelf-labels kot dobavitelja ali proizvajalca. Če obdelava poteka z izdelki, ki niso v lasti podjetja e-shelf-labels, podjetje e-shelf-labels pridobi solastništvo nad novim izdelkom v razmerju vrednosti blaga, ki ga dobavi podjetje e-shelf-labels, do drugih obdelanih izdelkov. Enako velja za mešanje. Pogodbeni partner brezplačno obdrži (so)lastnino podjetja e-shelf-labels.

9. Garancija za blago

9.1. Garancijski rok za novo blago pri pogodbenem partnerju je eno leto od dobave blaga. To ne velja, če pogodbeni partner ni pravočasno obvestil podjetja e-shelf-labels o napaki (člen 9.3). Garancija za rabljeno blago je izključena. Za garancije in podporo, ki jih prostovoljno odobri podjetje e-shelf-labels, veljajo ustrezni katalogi storitev, ki so na voljo na spletni strani www.e-shelf-labels.com, v brošurah in ponudbah podjetja e-shelf-labels, če so bile dogovorjene. Pravica do garancije, jamstva in podpore preneha veljati, če se ne uporablja izključno izvirni potrošni material podjetja e-shelf-labels. Garancija in jamstvo prenehata veljati tudi v primeru škode, povzročene po prenosu tveganja.
9.2. Za napake na blagu e-shelf-labels po lastni presoji takoj zagotovi garancijo s popravilom ali zamenjavo.
9.3. Če naknadna izvedba ni uspešna, lahko pogodbeni partner načeloma zahteva zmanjšanje plačila (znižanje) ali preklic pogodbe (odstop) po lastni presoji. Naknadna izvedba se ne šteje za neuspešno, dokler pogodbeni partner podjetju e-shelf-labels ne določi razumnega roka za naknadno izvedbo. V primeru le manjše kršitve pogodbe, zlasti le manjših napak, pogodbeni partner ni upravičen do preklica pogodbe. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico, da prijavljene napake na kraju pri stranki pregledajo strokovno usposobljeni delavci.
9.4. O očitnih napakah (vključno s pritožbami glede nepravilne ali nepopolne dobave) mora pogodbeni partner pisno obvestiti podjetje e-shelf-labels v roku dveh tednov od prejema blaga. Poleg tega mora pogodbeni partner pisno obvestiti podjetje e-shelf-labels o neočitnih napakah v dveh tednih od odkritja. V nasprotnem primeru je uveljavljanje garancijskega zahtevka v obeh primerih izključeno. Pravočasno pošiljanje obvestila o napaki zadostuje za upoštevanje roka. Pogodbeni partner nosi celotno dokazno breme glede vseh pogojev za uveljavljanje zahtevka, zlasti glede same napake, časa odkritja napake in pravočasnosti obvestila o napaki. V okviru obvestila o napaki je potrebno napako in njeno pojavnost opisati tako podrobno, da je napako mogoče preveriti in izkjučiti možnost napake pri uporabi naprave.
9.5. Če se pogodbeni partner odloči za preklic pogodbe zaradi pravne in stvarne napake po tem, ko naknadna izvedba ni uspela, ni upravičen do dodatnega odškodninskega zahtevka zaradi napake. Če se pogodbeni partner po neuspeli naknadni izvedbi odloči za odškodnino za napake, za katero je odgovorno podjetje e-shelf-labels, blago pa ostane pri pogodbenem partnerju, je odškodnina omejena na razliko med kupnino in vrednostjo blaga z napako, razen če je podjetju e-shelf-labels mogoče očitati goljufijo.
9.6. Načeloma se kot dogovorjena kakovost blaga šteje le opis izdelka podjetja e-shelf-labels. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje proizvajalca ali tretjih oseb ne predstavljajo pogodbenega opisa kakovosti blaga. Tudi v primeru manjših odstopanj blaga pogodbeni partner ni upravičen do znižanja.
9.7. V primeru proizvodnje po meri (npr. nosilci etiket ali zasloni) se kratke dobave do 10 % naročene količine ne štejejo za bistveno kršitev obveznosti v skladu s 5. odstavkom 323. člena nemškega civilnega zakonika (BGB). Poleg tega je podjetje e-shelf-labels odgovorno za svetlobno obstojnost, spremenljivost in odstopanje barv v natisnjenih izdelkih ter za kakovost laminiranja glede na stanje tehnike. Manjša odstopanja v barvi tiska v primerjavi z barvnim vzorcem ali tiskarsko predlogo stranki ne dajejo pravice do pritožbe glede dobave. Enako velja za primerjavo med poskusnimi odtisi in nakladami ter primerjavo med dvema proizvodnjama.
9.8. Pri dobavah (vključno z nosilci podatkov), ki jih opravi pogodbeni partner ali tretja oseba, ki jo je najel, podjetje e-shelf-labels ni dolžno opraviti nobenega pregleda.
9.9. V primeru naknadne izvedbe pogodbe mora pogodbeni partner blago vrniti podjetju e-shelf-labels v originalni embalaži; stroške prevoza krije pogodbeni partner. Tveganje kvarjenja in izgube blaga med povratnim prevozom zaradi neustrezne embalaže v celoti nosi pogodbeni partner. Povratni prevoz do pogodbenega partnerja v garancijskem roku poteka na stroške dobavitelja, po garancijskem roku pa na stroške pogodbenega partnerja.
9.10. Pogodbeni partner mora preveriti dokazila za tiskarske in druge napake ter jih vrniti kot pripravljene za tisk ali jih poslati nazaj. Podjetje e-shelf-labels ne odgovarja za napake, ki jih je spregledal pogodbeni partner. Tiskarske napake bodo popravljene brezplačno. Spremembe, ki so potrebne zaradi odstopanja od tiskane predloge, zlasti popravki s strani naročnika in avtorja, se zaračunajo glede na porabljeni delovni čas.
9.11. Če pogodbeni partner prejme pomanjkljiva navodila za montažo, je podjetje e-shelf-labels dolžno dostaviti brezhibna navodila za montažo, in sicer le, če napaka v navodilih za montažo preprečuje pravilno montažo.
9.12. Če je pogodbeni partner pri podjetju e-shelf-lables vložil garancijski zahtevek in se izkaže, da napake ni ali da zaradi zatrjevane napake podjetje e-shelf-labels ni dolžno zagotavljati garancije, mora pogodbeni partner, če je zaradi hude malomarnosti ali namenoma vložil zahtevek pri podjetju e-shelf-labels, podjetju e-shelf-labels povrniti nastalo škodo.
9.13. Garancija ne velja za napake, ki so posledica napačne namestitve, neupoštevanja navodil za uporabo, neustreznega posega ali spremembe izdelka s strani pogodbenega partnerja ali tretje osebe, ki ga ni pooblastilo podjetje e-shelf-labels. Poleg tega garancija ne velja, če so originalne tehnične oznake, pečati, serijske številke ali podobne oznake spremenjene ali odstranjene. Garancija ne krije okvar, ki jih je mogoče pripisati obratovalni uporabi in običajni obrabi, napakam pri delovanju in nepravilni uporabi, zunanjim vplivom (uporaba z napačno vrsto toka ali napetostjo, priključitev na neustrezne vire energije, požar, strela, eksplozija ali prenapetost, povezana z omrežjem, kakršnakoli vlaga) ter napačni ali pomanjkljivi programski opremi in/ali obdelovalnim podatkom.
9.14. Prenos garancijskih zahtevkov s strani pogodbenega partnerja je izključen.
9.15. Odškodninski zahtevki pogodbenega partnerja zaradi napake potečejo v enem letu po dobavi blaga, razen če se podjetju e-shelf-labels lahko očita zlonamernost.
9.16. Garancije v pravnem smislu niso odobrene. To ne vpliva na proizvajalčevo garancijo.

10. Garancija za delovanje

10.1. Za napake v delovanju podjetje e-shelf-labels najprej zagotovi garancijo po vaši izbiri s popravilom ali novo proizvodnjo.
10.2. Če podjetje e-shelf-labels resno in dokončno zavrne izvedbo, zavrne odpravo napake in naknadno izvedbo zaradi nesorazmernih stroškov, naknadna izvedba ne uspe ali je za pogodbenega partnerja nerazumna, se lahko pogodbeni partner namesto za izvedbo zahteve odloči le znižanje nadomestila (zmanjšanje) ali razveljavitev pogodbe (odstop) in odškodnino v okviru omejitve odgovornosti (12. člen). Praviloma se naknadna izvedba šteje za neuspešno šele po drugem neuspešnem poskusu dodatne izvedbe. V primeru manjše kršitve pogodbe, zlasti le manjših napak, pogodbeni partner ni upravičen do odstopa od pogodbe.
10.3. Če podjetje e-shelf-labels ni odgovorno za kršitev obveznosti zaradi napake, pogodbeni partner ni upravičen do odstopa od pogodbe.
10.4. Pravice pogodbenega partnerja zaradi napak potečejo v enem letu po prevzemu storitve. To ne velja, če se podjetju e-shelf-labels lahko očita huda malomarnost, pa tudi v primeru telesnih poškodb in zdravstvene škode, ki jo je mogoče pripisati podjetju e-shelf-labels, ali v primeru izgube življenja pogodbenega partnerja. Tudi morebitna odgovornost podjetja e-shelf-labels v skladu z zakonom o odgovornosti za proizvode ostaja nespremenjena.
10.5. V primeru goljufivega prikrivanja napak ali prevzema jamstva za kakovost ostajajo nadaljnji zahtevki nespremenjeni.
10.6. Pogodbeni partner s strani podjetja e-shelf-labels ne bo prejel nobenih garancij v pravnem smislu.

11. Lastništvo in avtorske pravice

11.1. Poslovni predmeti, ki jih podjetje e-shelf-labels uporablja za proizvodnjo blaga, zlasti filmi, vzorci, litografije, tiskarske plošče in stoječi kompleti, ostanejo last podjetja e-shelf-labels, tudi če so zaračunani ločeno, in se ne dobavljajo.
11.2. Pogodbeni partner je izključno odgovoren, če so z izvedbo njegovega naročila kršene pravice, zlasti avtorske in industrijske pravice tretjih oseb. Pogodbeni partner podjetje e-shelf-labels odškodninsko zavaruje pred tovrstnimi zahtevki tretjih oseb zaradi s tem povezanih kršitev pravic.

12. Omejitev odgovornosti

12.1. Podjetje e-shelf-labels ne odgovarja za rahlo malomarne kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru rahlo malomarne kršitve dolžnosti je odgovornost podjetja e-shelf-labels omejena na predvidljivo, pogodbeno tipično, neposredno in sorazmerno povprečno škodo glede na vrsto in vrednost blaga ali storitve; enako velja v primeru rahlo malomarne kršitve dolžnosti s strani zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev podjetja e-shelf-labels.
12.2 Zgoraj navedene omejitve odgovornosti ne vplivajo na morebitne zahtevke, ki izhajajo iz odgovornosti za izdelke. Poleg tega te omejitve ne veljajo v primeru telesnih poškodb ali škodovanju zdravja, ki jih je mogoče pripisati podjetju e-shelf-labels, ali v primeru izgube življenja pogodbenega partnerja.

13. Omejitev odgovornosti za dobavljeno blago

.

13.1. Morebitni material, ki ga zagotovi pogodbeni partner, je potrebno brezplačno dostaviti podjetju e-shelf-labels. Če ni drugače dogovorjeno, se pogodbeni partner zavezuje, da bo za kritje običajnih odpadkov dobavil 5 % več, kot je količina, ki jo je potrebno obdelati.

14. Končne določbe

14.1. Načeloma velja pravo Zvezne republike Nemčije. Ne velja prodajno pravo Združenih narodov. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico do izbire prava, ki se uporablja na sedežu pogodbenega partnerja.
14.2. Izključno pristojno sodišče za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, se nahaja v Passauu, in kraj izvedbe je Passau. Podjetje e-shelf-labels si pridržuje pravico, da za kraj pristojnosti izbere sedež pogodbenega partnerja.
14.3. Če posamezne določbe te pogodbe, vključno s temi splošnimi pogoji, so ali pa postanejo v celoti ali delno neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V celoti ali delno neveljavno določbo je potrebno nadomestiti z veljavno določbo, ki se čim bolj približa gospodarskemu namenu neveljavne določbe, brez poseganja v določbo 2. odstavka 306. člena nemškega civilnega zakonika (BGB).